Boek Jouw Tipi Party!

Vul dit formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op.

Selecteer een optie
arrow&v
arrow&v

Bedankt voor de inzending!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de Ondernemer

Luxe Tipi Party - www.luxetipiparty.nl - Bezoekadres: Industrieweg 20-B, 1521NE Wormerveer Emailadres: info@luxetipiparty.nl


Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Luxe Tipi Party en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand -via de website www.luxetipiparty.nl - tussen Luxe Tipi Party en Opdrachtgever.

2.2     Door het plaatsen van een boeking geeft de Opdrachtgever op de hoogte te zijn en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

2.3     Deze Algemene Voorwaarden worden via de website te allen tijde aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Luxe Tipi Party zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4     Van toepassing is steeds de meest recente versie zoals geplaatst op www.luxetipiparty.nl .


Artikel 3 – Het aanbod

3.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Luxe Tipi Party gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Luxe Tipi Party niet.

3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4     Getoonde foto’s kunnen voor decoratieve beelden of ter inspiratie bedoeld zijn en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2     Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxe Tipi Party onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Luxe Tipi Party is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

4.3     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Luxe Tipi Party passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Luxe Tipi Party daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4     Luxe Tipi Party kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Luxe Tipi Party op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een boeking of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5     Luxe Tipi Party zal bij het product of dienst aan de Opdrachtgever voldoende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.


Artikel 5 – Reservering en Huurtermijn

5.1     Via de website kan de Opdrachtgever alle benodigde artikelen reserveren voor een bepaalde tijd. Luxe Tipi Party zal binnen één werkdag de beschikbaarheid controleren en de reservering schriftelijk bevestigen aan de Opdrachtgever.

5.2     De standaardhuurtermijn is één dag. De volgende dag dienen alle geleverde artikelen volledig en compleet te zijn geretourneerd, conform afspraak.

5.3     Indien het geleverde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door Opdrachtgever wordt afgehaald, of aan Opdrachtgever kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs verschuldigd.

5.4    Indien het geleverde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt terug geleverd blijft de huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

5.5     Verlenging van het standaardhuurtermijn is mogelijk enkel in overleg en na schriftelijke bevestiging van Luxe Tipi Party conform afspraak.

5.6     Bij verlenging van het standaardhuurtermijn wordt er een nieuwe overeenkomst opgemaakt.


Artikel 6 – Prijzen

6.1     De genoemde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief btw tenzij anders vermeld.

6.2     De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.3     De prijzen van de aangeboden diensten zijn exclusief bezorgkosten.

6.4     Bezorgen kan bij een minimum afname van 3 tentjes. Evenals het laten op-/afbouwen door Luxe Tipi Party geldt een minimum afname van 3 tentjes.

6.5     Bij elke levering wordt een borg van €100,- vastgesteld. Dit wordt uiteraard netjes teruggestort na correcte retournering van alle geleverde producten.

6.6     Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.7     Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend zal dit apart worden vermeld.


Artikel 7 – Levering, Risico en Transport

7.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en de gereserveerde artikelen beschikbaar zijn.

7.2     Luxe Tipi Party zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van boekingen van diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.3     Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.4     Indien levering van een gereserveerd product onmogelijk blijkt te zijn, zal Luxe Tipi Party zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

7.5     De prijs is exclusief transport. U heeft de mogelijkheid de goederen zelf af te halen en retour te brengen in onderling overleg.

7.6     De goederen dienen vervoerd te worden in de bijgeleverde verpakking.

7.7     Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van het geleverde vanuit het depot op het adres van Luxe Tipi Party.

7.8    Transport door (ingehuurde) koerier in opdracht van de Opdrachtgever is niet toegestaan.


Artikel 8 – Gebruik

8.1     Opdrachtgever is onder meer gehouden tot het voor eigen rekening in behoorlijke staat houden van het geleverde, preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, het geleverde in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het geleverde geschikt dan wel bestemd is.

8.2     Opdrachtgever is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het geleverde geheel of gedeeltelijk te veranderen.

8.3     Opdrachtgever mag het eigendomsbewijs van Luxe Tipi Party voor zover aangebracht op het geleverde, niet verwijderen.

8.4     Opdrachtgever is niet gerechtigd aan derden enig recht op het geleverde te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxe Tipi Party.

8.5     Luxe Tipi Party is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het geleverde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Luxe Tipi Party of diens gemachtigde toegang tot het geleverde wordt verleend.

8.6      Opdrachtgever gebruikt alle door Luxe Tipi Party verstrekte materialen

uitsluitend binnenshuis.

8.7    Het is niet toegestaan de materialen van Luxe Tipi Party te gebruiken in een ruimte waar wordt gerookt.

8.8    Het is niet toegestaan huisdieren op of in de verstrekte materialen te

laten verblijven.


Artikel 9 – Retournering

9.1     Opdrachtgever is verplicht het geleverde bij het einde van de huur weer in dezelfde goede staat ter beschikking van Luxe Tipi Party te stellen.

9.2     Bezorging/Retournering per post is niet toegestaan.

9.3     Tenzij anders is besproken is het niet mogelijk de goederen te retourneren op zondag. Als zondag binnen de huurperiode valt, wordt de huurperiode kosteloos verlengt met één dag.

9.4     De goederen dienen geretourneerd te worden in de bijgeleverde verpakkingsmateriaal.

9.5     Bij retournering dient namens Opdrachtgever een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft Luxe Tipi Party het recht het geleverde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De aantallen, samenstelling en de staat van het geleverde zoals die geconstateerd wordt door de verantwoordelijke die het geleverde afvoert, dan wel degene die het geleverde namens Luxe Tipi Party in ontvangst neemt zijn/is alsdan bindend.


Artikel 10 – Betaling

10.1   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen voor levering te worden voldaan conform een digitaal betaalverzoek.

10.2   De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Luxe Tipi Party te melden.

10.3   In geval van wanbetaling van de Opdrachtgever heeft Luxe Tipi Party behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 11 – Annulering

11.1   De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de opdracht schriftelijk

te annuleren.

11.2   Annulering van de opdracht kan tot 14 dagen vóór aanvang van de

activiteit kosteloos geschieden.

11.3   In geval van annulering korter dan 14 dagen is de opdrachtgever verplicht

tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag. Deze zal worden

verrekend met het reeds betaalde bedrag.

11.4   In geval van annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de activiteit is

de opdrachtgever verplicht tot betaling van 100 % van het geoffreerde

bedrag. 

Artikel 12 – Schade en Reparatie

12.1   Schade aan het geleverde dient onmiddellijk na ontdekking aan Luxe Tipi Party te worden gemeld.

12.2   Ingeval van diefstal/vermissing van het geleverde is Opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan Luxe Tipi Party te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Opdrachtgever is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Luxe Tipi Party te overleggen.

12.3   Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het geleverde toegebracht en door wie of hoe ook veroorzaakt, ongeacht of Opdrachtgever zich op overmacht zou kunnen beroepen. Onder schade aan het geleverde wordt in ieder geval begrepen verlies, diefstal, vermissing en alle kosten voor herstel of reparatie die door Luxe Tipi Party moeten worden gemaakt om het geleverde weer in een naar oordeel van Luxe Tipi Party vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur.

12.4   Buitensporige reinigingskosten en reparatiekosten worden Opdrachtgever in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van Luxe Tipi Party. Schade, reparatie en vervanging worden verrekend met de borg. Indien dit hoger uitvalt zal hier een passende factuur voor worden overgedragen.


Artikel 13 – Overmacht

13.1   Luxe Tipi Party is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

13.2   Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van beide partijen en/of door omstandigheden zoals staking, personeelsproblemen, ziekte, vervoersproblemen, weersomstandigheden, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en technische storingen op de website en andere storingen binnen het bedrijf.

13.3   Ingeval van overmacht heeft Luxe Tipi Party het recht om de termijn van levering te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

13.4   Indien Luxe Tipi Party bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1   Luxe Tipi Party is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, personen of andere objecten door verkeerd gebruik van de producten. De Opdrachtgever dient voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking en/of op de website lezen.


Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1   Luxe Tipi Party beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zoals vermeldt in de FAQ’s op de website.

15.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Luxe Tipi Party, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

15.3   Bij Luxe Tipi Party ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Luxe Tipi Party binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.